Foundation Rietveld Pavilion Venice
Lloydstraat 48 3024 EA
ROTTERDAM NETHERLANDS / OLANDA
Ph +31 653 146 956
Mail contact@rietveldpaviljoen.com
 
 

Rules and Regulations

De partijen:
1 de Stichting Rietveldpaviljoen Venetië, hierbij vertegenwoordigd door ir. Rob Docter, bestuurder, hierna te noemen ‘de Stichting’, en
2 hierbij vertegenwoordigd door, hierna te noemen 'de gebruiker', komen het volgende overeen:

Artikel 1
De Stichting stelt aan de gebruiker het Nederlandse Biënnale-paviljoen (Rietveldpaviljoen) in de Giardini di Castello te Venetië ter beschikking, te behoeve van:
gedurende de periode

Artikel 2
De gebruiker verklaart het gebouw en de inventaris in goede staat te hebben aangetroffen en verbindt zich het gebouw zorgvuldig te gebruiken en beheren. Eventuele bij de ingebruikname aanwezige beschadigingen of gebreken zijn aangegeven op de tekening en de inventarislijst die deel uitmaken van deze overeenkomst (bijlagen 1 en 2).

Artikel 3
De gebruiker verklaart bekend te zijn met de regels ten aanzien van het gebruik van het gebouw, die deel uitmaken van deze overeenkomst (bijlage 3), verklaart met het bepaalde in het gebruiksregelement in te stemmen en verbindt zich dit te zullen naleven.

Artikel 4
De gebruiker accepteert aansprakelijkheid voor schade aan het gebouw, de installaties en de inventaris die het gevolg is van of direct samenhangt met het gebruik. De gebruiker verklaart terzake een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

Artikel 5
De gebruiker verklaart niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te zullen afwijken van het door de Stichting goedgekeurde gebruiksplan/tentoonstellingsplan.

Artikel 6
De gebruiker betaalt aan de Stichting een gebruiksvergoeding van

Artikel 7
De gebruiker verklaart het gebouw op
weer opgeruimd en bezemschoon op te zullen leveren en verbindt zich tot het betalen van de schoonmaak- en eventuele reparatiekosten die na afloop van het gebruik door de Stichting in rekening zullen worden gebracht.

Artikel 8
De gebruiker verklaart te zullen voldoen aan de gegeven veiligheidsvoorschriften (aanwezig in het kantoortje) en voorts alle voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van ongelukken die van een zorgvuldige gebruiker mogen worden verwacht.

Artikel 9
De gebruiker verklaart te zullen voldoen aan de voorschriften en aanwijzingen van de lokale autoriteiten en het bestuur van de Biënnale. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de in verband met het gebruik benodigde vergunningen en de daaraan verbonden kosten.

Artikel 10
De gebruiker verklaart de Stichting niet verantwoordelijk of aansprakelijk te houden voor uit het gebruik voortvloeiende schade of ongevallen.

Gebruiksregels [PDF - 81 KB]